15 Czerwiec imieniny: Jolanta, Wiola, Wit
*** POLECAMY ***
Programuję w Delphi i C++ Builder


Autor : Mirosław J. Kubiak

CZYTAJ WIĘCEJ


STRONA GŁÓWNA
O MNIE
PUBLIKACJE
KONSPEKTY
ARTYKUŁY PLASTYCZNE
GRY I ZABAWY EDUKACYJNE
GRY I ZABAWY RUCHOWE
PEDAGOGIKA SPECJALNA
KSIĘGARNIA EDUKACYJNA
Projekty domów
REWALIDACJA
LOGOPEDIA
REWALIDACJA-KSIĄŻKI
KARTA NAUCZYCIELA
KWALIFIACJE NAUCZYCIELI
USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY
DLA NAUCZYCIELI
AWANS ZAWODOWY
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
RELIGIA
GALERIE ZDJĘĆ
KSIĘGA GOŚCI
FORUM DYSKUSYJNE
SPONSORZY
KONTAKT

METODY I TECHNIKI BADAŃ PEDAGOGICZNYCHGoogle
PROJEKTY DOMÓW


Jak napisać, przepisać
i z sukcesem obronić
pracę dyplomową?TOP SECRETĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE

Zadaniem ćwiczeń grafomotorycznych jest pomoc dziecku w osiągnięciu gotowości do nauki pisania. Służą one także korygowaniu nieprawidłowej techniki rysowania. Ważną funkcję w tym zakresie ma do spełnienia nie tylko nauczyciel, lecz przede wszystkim rodzice dziecka. To oni, jako pierwszy autorytet dziecka, powinni zachęcać je do wykonywania różnorodnych ćwiczeń mających na celu rozwijanie sprawności grafomotorycznej poprzez stymulowanie wielozmysłowe. Odgrywa to istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu dziecka. Jednocześnie wpływa to na wzmacnianie więzi rodzica z dzieckiem. Szczególnie ważne jest to w pracy z dzieckiem upośledzonym w stopniu umiarkowanym. Dzieci te wymagają ogromnej troski i zaangażowania we wspólne pokonywanie napotykanych na co dzień trudności.

Głównym celem ćwiczeń jest przygotowanie dziecka do nauki pisania poprzez stymulację wielozmysłową oraz wdrażanie rodziców do uczestnictwa w działaniach zmierzających do rozwijania sprawności grafomotorycznej dziecka.

Cele szczegółowe to miedzy innymi:
- rozwijanie umiejętności rozumienia treści czytanego przez nauczyciela wierszyka;
- rozwijanie umiejętności pracy z rysunkiem zgodnie z instrukcją nauczyciela;
- usprawnianie techniki rysowania i pisania;
- korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych koniecznych podczas pisania;
- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i motoryki rąk;
- usprawnianie poziomu graficznego rysunku i pisma;
- doskonalenie umiejętności wykonywania zadań zgodnie z poleceniem;
- doskonalenie umiejętności prawidłowego nazywania przedmiotów przedstawionych na rysunkach;
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przedstawionych rysunków;
- doskonalenie opisywania przedstawionych na rysunkach sytuacji;
- doskonalenie orientacji przestrzennej i orientacji w schemacie własnego ciała;
- rozwijanie umiejętności współpracy z nauczycielem i rodzicem.

Przykładowe ćwiczenia grafomotoryczne:

1. Rysowanie według poleceń: w górę, w dół, na środku, itp.;
2. Rysowanie znaków graficznych po zakropkowanych wzorach;
3. Dopełnianie rysunkiem figur geometrycznych-dorysowywanie brakującej części, np.: niepełnego kwadratu;
4. Rysowanie szlaczków i kształtów literopodobnych na gładkiej kartce, a następnie w liniaturze zeszytu;
5. Wypełnianie obrazków, szablonów przez łączenie punktów, zamalowywanie oznaczonych pól, zakreskowywanie, wyklejanie, itp.
6. Ćwiczenia i zabawy rozwijające mowę i logiczne myślenie:
a. rozwijanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem;
- określanie kolejności wykonywanych czynności;
- dostrzeganie zmian odwracalnych i nieodwracalnych: pory roku, dzień-noc, potłuczony talerz;
- układanie prostych ciągów logiczno-rytmicznych wynikających z naturalnych przemienności: dzień i noc, pory roku, dni tygodnia;
- wdrażanie do dostrzegania kolejności występujących po sobie zdarzeń (dopasowywanie obrazków do historyjki).

Literatura zalecana
Bogdanowicz M. 'Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające technikę rysowania i pisania'KSIĘGARNIA EDUKACYJNA - POLECAM


Copyright©2005-2019 www.oligofrenopedagogika.pl
Aktualizacja 2019